Pazdera

prof. RNDr. Luboš Pazdera, CSc.

 

Příklady BBA001

Příklady BBA003

Příklady BBA004

Výuka v předmětu NBB008 Aplikovaná fyzika

Vlnění, vlnová rovnice, intenzita vlnění, stojaté vlny, základní akustiké veličiny, vnitřní akustika, útlum, doba dozvuku, teplota, termodynamika, vlastnosti systémů,zdroje a šíření tepla, sluneční svit a fotometrie.

Vlastní průběh výuky bude upraven dle dohody se skupinou studentů – ukázky reálných měření v terénu, výuky fyziky na Masarykově univerzitě a pod.

 

Ukázka písemné zkoušky z BBA001 Fyzika

pdf Ukazka_pis_zk

Každý příklad je hodnocen 0 až 10 bodů

Ve všech příkladech uvažujte tíhové zrychlení 10 m/s2.

 

1. příklad

Vektor rychlosti má tvar

kde t je čas a  jsou jednotkové vektory ve směru tří kolmých os.

V čase t0=1 s má polohu .

Vypočtěte vektor polohy a velikost zrychlení v čase 3s.

 

2. příklad

Po nakloněné rovině se sklonem 30o od vodorovné roviny se pohybuje směrem dolů válec o poloměru 0,2 m, délce 30 cm a hmotnosti 2 kg. Vypočtěte zrychlení, s jakým se pohybuje. Uvažujte pohyb se třením.

 

3. příklad

Ledová kra o hmotnosti 2000 kg a hustotě 900 kg/m3 plave na mořské vodě o hustotě 1100 kg./m3 Určete kolik procent kry je pod vodou.

 

4. příklad

Spočtěte na jaký průměr se musí hadice z průměru 2 cm musí zúžit, má-li se rychlost výtoku zvětšit na osminásobek původní.

 

5. teorie

Vysvětlete tři Newtonovy zákony – síly, setrvačnosti, akce a reakce.

 

6. teorie

Vysvětlete moment setrvačnosti tělesa (rotační pohyb).

 

7. teorie

Uveďte rozdíl mezi ideální a reálnou tekutinou.

 

8. teorie

Popište kmitání tělesa.