Aplikovaná fyzika, BBA002 Osnova

Osnova, Aplikovaná fyzika, BBA002, obor K, LS

Letní semestr
Bakaláři obor K
Prof. RNDr. Zdeněk Chobola, CSc.

AKUSTIKA

 1. Základní akustické veličiny
 2. Subjektivní síla zvuku
 3. Akustika místnosti
 4. Propustnost a tlumivost stěn
 5. Doba dozvuku

TERMIKA

Teplota a teplo

 1. Roztažnost pevných a kapalných látek, namáhání konstrukcí
 2. Stavová rovnice plynů
 3. Základy kinetické teorie plynů

Termodynamika

 1. První termodynamický zákon
 2. Měrné teplo, kalorimetrická rovnice
 3. Adiabatické a polytropické děje
 4. Druhý termodynamický zákon

Vlastnosti soustav

 1. Přechod mezi kapalným a plynným skupenstvím
 2. Přechod mezi pevným a kapalným skupenstvím
 3. Sublimace
 4. Vzduch, parametry pro mikroklima

Zdroje a šíření tepla

 1. Zdroje tepla, spalné teplo a výhřevnost paliv
 2. Způsoby šíření tepla
 3. Základní pojmy vedení tepla, stacionární vedení tepla stěnami
 4. Přestup tepla na rozhraní dvou prostředí
 5. Stacionární vedení tepla válcovou plochou

Fotometrie

 1. Fotometrie a osvětlení

ELEKTŘINA A MAGNETISMUS

Stejnosměrný proud

 1. Elektrický proud, Ohmův zákon
 2. Elektromotorické napětí, práce, výkon
 3. Kirchhoffovy zákony, Wheatstonův můstek

Střídavý proud

 1. Faradayův zákon
 2. Vznik střídavého proudu, efektivní a střední hodnota
 3. Odpor, cívka, kondenzátor, rezonance
 4. Výkon střídavého proudu

LITERATURA

Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika
Schauer P.: Akustika
Schauer P.: Termika a záření